Hiphop-workshops

De hiphop-cultuur krijgt er in Nederland nog steeds iedere dag nieuwe liefhebbers bij in de vorm van jongeren. Het sociaal-cultureel werk heeft inmiddels te maken met 600.000 kwetsbare jongeren. De link tussen hiphop en de doelgroep kwetsbare jongeren is op het eerste oog dan ook niet vreemd te noemen. Het werkveld gebruikt jaren achtereenvolgens verschillende activiteiten om de gewenste doelgroep te bereiken en de participatie te vergroten. De gestegen populariteit van de hiphop-cultuur heeft erin geresulteerd dat een van de meest gebruikte middelen de hiphop-workshop is. Vanuit de eerder genoemde ontwikkelingen is de volgende onderzoeksvraag ontstaan:
Op welke wijze kan de hiphop-workshop binnen het sociaal-cultureel werk inspelen op de behoeftes van kwetsbare jongeren?

De scriptie bestaat voor een groot deel uit praktijkresultaten die tot stand zijn gekomen door interviews met workshop-docenten, experts, deelnemers en het bekijken van projecten waar de hiphopwork-shops worden ingezet. Om een goed idee te krijgen van hoe de huidige hiphopwork-shop er uitziet hebben er ook verschillende observaties plaatsgevonden tijdens deze workshops. De inzichten die hieruit voortvloeien zijn naast de theorie gelegd om enigszins een oordeel te kunnen geven over de aanpak en de werkwijzen. Resultaten vormen de basis voor verbeterpunten die ten goede komen aan de invulling van de verschillende hiphop-workshops. Het ontwikkelen van een goed uitgewerkte hiphop-workshop in de vorm van een “blauwdruk”, is het eindresultaat van de scriptie. De “blauwdruk” beschrijft een workshop van één uur die toepasbaar is voor de praktijk. Naast deze workshop-opzet worden de voorwaarden van een hiphop-workshop geschetst. De randvoorwaarden zijn uitgesplitst in:
* De criteria van een goede hiphop-workshop.
* Competenties waarover workshop-docenten moeten beschikken.

De vraag naar workshop-docenten zal verder toenemen door CKV en de stijgende populariteit van hiphop. Bewust van deze gegevens is het zaak om één format te creëren dat als leidraad kan dienen voor alle hiphop-workshops. De workshop-docenten kunnen terugvallen op dit format wat positieve gevolgen heeft voor de workshop in het algemeen en de deelnemers. De “blauwdruk” in deze scriptie kan dienen als beginpunt.
Hopelijk kan de verdere professionalisering van de hiphop-workshop voortgezet worden zodat hiphop uiteindelijk optimaal benut kan worden in de maatschappij.

Conclusie

De hoofdvraag: ‘Op welke wijze kan de hiphop-workshop binnen het sociaal-cultureel werk inspelen op de behoeftes van kwetsbare jongeren?’ heeft ervoor gezorgd dat er een zoektocht ontstond naar een werkwijze die het beste aan zou sluiten op kwetsbare jongeren. Deze jongeren zijn tussen de 12 en 25 jaar en hebben met minimaal één probleem te maken waardoor zij niet optimaal kunnen participeren in de hectische maatschappij. De problemen zijn in de volgende categorieën in te delen: School en werk, Gezin en psycho-sociale problematiek, Vrije tijd, Maatschappij , Mobiliteit, Middelengebruik en/of criminaliteit. Voornamelijk de praktijk wijst uit dat het middel hiphop-workshop vaak in één zin wordt genoemd met verschillende soorten jongeren. De populariteit van hiphop onder de vooral kwetsbare jongeren is groot. De populariteit is te verklaren aan de hand van de behoeftes die in grote lijnen invulbaar zijn door de hiphop-cultuur. Het sociaal-cultureel werk heeft als doel de kwetsbare jongeren optimaal te laten participeren in de maatschappij. De hiphop-workshop wordt als activiteit ingezet om de doelgroep te kunnen bereiken. Met het gegeven dat hiphop populair is onder de doelgroep en het feit dat het sociaal- culturele werk vaak gebruik maakt van hiphop is het onderzoek zich gaan richten op welke wijze de hiphop-workshop kan inspelen op de doelgroep en op welke manier dit al gebeurt.
Uit de succesvolle projecten Rapclass en Kunst Onder Andere (KOA) valt er te concluderen dat er een tekort is aan professionele workshop-docenten. De hiphop-workshops sluiten niet altijd goed genoeg aan op de wensen van de doelgroep. Deze projecten roepen opleidingsprogramma’s in het leven om het niveau van de workshop-docenten te verhogen en zo de kwaliteit van de hiphop-workshops te waarborgen. Het tekort aan professionele workshop-docenten is vooral te wijten aan de te grote vraag vanuit het werkveld ten opzichte van het aanbod. Waardoor hiphoppers met weinig tot geen ervaring worden omgetoverd tot workshop-docent. Het gebrek aan goede en actuele documentatie waarin het gebruik van hiphop-workshops en toetsingmethodes worden besproken, kan gezien worden als de voornaamste reden dat er een “blauwdruk” van een hiphop-workshop ontbreekt. Nieuwe workshop-docenten proberen iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden terwijl dit meestal niet tot het gewenste resultaat leidt (een hiphop-workshop die moeiteloos aansluit op de doelgroep). Het zou allemaal een stuk effectiever worden als er een “format” zou liggen waar vanuit gewerkt zou kunnen worden. Het werken met kwetsbare jongeren vraagt om bepaalde competenties die te vertalen zijn in het toepassen van hiphop-workshops als middel (zie 5.3).
Het is noodzakelijk om een dergelijke “blauwdruk” zo snel mogelijk in het leven te roepen die als basis dient bij het geven van hiphop-workshops. De vraag naar workshop-docenten neemt nog steeds toe omdat de hiphop-cultuur nog steeds aan populariteit wint. De onderdelen waaruit de “blauwdruk” zou moeten bestaan wordt in paragraaf 6.2 (Aanbevelingen) gepresenteerd. Feit is dat het vrijwel onmogelijk is om hiphop-workshops op zijn goede waarde te schatten. Want vrijwel iedere workshop-docent hanteert zijn eigen methode wat er voor zorgt dat het niet mogelijk is om via een vast beoordelingsmodel te werken. Daar komt bij dat de meeste workshop-docenten voornamelijk beoordelen op gevoel in plaats van vooraf bepaalde criteria.

Het ontbreken van een vaste methode tijdens de hiphop-workshop die zorgt voor houvast en een beoordelingsmodel herbergt, waardoor de workshop op de juiste waarde kan worden geschat, zorgt ervoor dat de hiphop-workshops in een aantal gevallen niet het optimale resultaat bij de doelgroep bereikt en dat is jammer. Dit onderzoek laat zien dat hiphop een goed vertrekpunt vormt voor de kwetsbare jongeren op weg naar een eigen identiteit waarbij de eigen mogelijkheden worden ontdekt en er een beroep wordt gedaan op hun creativiteit. Dit allemaal via een zeer laagdrempelig middel dat aansluit op de behoeftes en leef- en beleveniswereld van de doelgroep. Voorwaarden zijn wel zoals eerder gezegd te werk gaan via een vaste methodiek die optimaal inspeelt op de behoeftes van de doelgroep en de workshop-docent moet beschikken over de competenties die nodig zijn om te werken met kwetsbare jongeren.

Aanbevelingen

De conclusie geeft aan wat er zou moeten gebeuren om hiphop als middel optimaal in te zetten voor de kwetsbare jongeren. Deze laatste paragraaf zal de verschillende constateringen met elkaar verbinden zodat er een “blauwdruk” ontstaat van een goede hiphop-workshop. Het workshop-model kan dan als beginsituatie dienen voor diegene die de hiphop-workshop wil toepassen of de persoon die de hiphop-workshop zelf gaat geven. De verwachtingen en de voorwaarden die nodig zijn om dit middel optimaal te gebruiken zullen hierdoor duidelijk worden zodat er een heldere situatie ontstaat. De “blauwdruk” zal als hulpmiddel kunnen dienen waarbij de praktijksituatie naast de theoretische (“blauwdruk”) gelegd kan worden. De verschillende punten kunnen met elkaar vergeleken worden zodat er bepaald kan worden hoe groot de slagingskans van de praktijksituatie is.

De onderdelen van de “blauwdruk” zijn grotendeels gebaseerd op de bevindingen in hoofdstuk 5. In dit geval worden er alleen stilgestaan bij de criteria van een hiphop-workshop en de competenties van een workshop-docent. De toelichting zal hierbij ontbreken omdat deze in hoofdstuk 5 al behandeld is. In de eerste plaats worden de criteria en de competenties benoemd (indien nodig worden er voorbeelden genoemd) waarna een hiphop-workshop in grote lijnen wordt uitgeschreven die beschouwd kan worden als “blauwdruk”.

Schrijver: Dave Vanderheijden
Aantal pagina’s: 120

Deze scriptie is in zijn geheel op te vragen via: dave@hiphopinjesmoel.com

Geplaatst door bowie op 3 november 2005