Lil ZesAintBasix - She aint basic

Yo dit is lil she aint basic
Er resteert nog een restant en dat halveer ik voor je
ik weet nog dat ik met blowen van start ging en ik had fear in me longen
Lil z3saintBesix: verse 1
binnekort